Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Вимоги до оформлення статей

1. Стаття має бути набрана 14 кг шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервалу у версії doc оптимальним обсягом до 26 000 знаків (з пробілами) (із зазначенням УДК і JEL статті) і разом із заповненими Авторська картка і Згода на обробку ПД персональних даних надіслана на електронну адресу редакції: econom-ukraine@ukr.net
2. До статті додаються коротка (5–6 рядків) анотація і ключові слова, а також Резюме обсягом 200–250 слів (мовою оригіналу статті).
Обов’язкові вимоги до авторського Резюме (в тому числі англомовного).
Авторське Резюме має бути:
– інформативним (не містити загальних слів);
– оригінальним (не бути калькою україномовної анотації);
– змістовним (відображати основний зміст статті та результати досліджень);
– структурованим (наслідувати логіку викладу матеріалу).
У Резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів; уникати складних граматичних конструкцій (не використовуються в науковій англійській мові); вживати термінологію, характерну для іноземних спеціальних (економічних) текстів; уникати термінів, які є прямою калькою україномовних понять; додержуватися єдності термінології в межах Резюме і тексту статті.
4. Виклад статті має бути чітким, стислим, без довгих вступів і повторів. Матеріал обов’язково має містити мету статті (не далі 3-ї стор. тексту) і підзаголовок Висновки (повинні підбивати загальний підсумок розглядуваних проблем, розкривати шляхи їх розв’язання, практичне спрямування дослідження з наголосом для України). Не допускається, щоб висновки повторювали частини тексту статті.
5. Список використаної літератури дається окремо в кінці статті, містить посилання на джерела, які є науковими працями і мають конкретних авторів. Бажано зазначати doi. Нумерація наскрізна, кожне джерело подається в тексті у квадратних дужках. Усі нормативні, законодавчі та статистичні джерела не включаються до загального списку літератури і наводяться в низу текстових сторінок (нумерація наскрізна). Список літератури до кожної статті має бути оформлений згідно з вимогами журналу (зразок – на заглавній сторінці сайту журналу). References робиться штатним перекладачем редакції за повністю вивіреним Списком використаної літератури.
6. Графічний матеріал слід подавати в програмах Corel Draw, Adobe Illustrator або Exel, і він має відповідати таким вимогам: бути чорно-білим на білому фоні; лінії графіків та діаграм, усі умовні позначення на них бути чіткими і виразними; він не може дублювати, наприклад, змісту таблиць. Якщо рисунок взято з іноземного джерела, надписи на ньому обов’язково мають бути перекладені мовою рукопису.
7. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх шапка – точно відповідати змісту граф. І для графіків, і для таблиць слід зазначити Джерело їх складання.

8. Скорочення, крім загальноприйнятих (скорочення математичних величин, мір, термінів), не допускаються.

Стаття в цілому (рисунки, таблиці, математичні формули і цитати), а також список літератури мають бути ретельно вивірені автором.

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ НЕ У ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИМИ ПРАВИЛАМИ, ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ