Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2020

Ekon Ukr. 2020 (12): 3–20
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.12.003

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 338.001.36:656.135

JEL: O11, R40, P52

ЯНОВСЬКА Вікторія Петрівна1, КИРИЧЕНКО Ганна Володимирівна2

1Державний університет інфраструктури та технологій, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAE-9070-2019
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0648-3643
2Національний транспортний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3783-0804


БЕНЧМАРКІНГ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНА – ЄС


У кризовий і посткризовий періоди, в умовах невизначеності та ризику нової соціально-економічної нормальності особливо актуалізується проблема пошуку можливостей економічного зростання і напрямів стратегічного розвитку транспортних підприємств, зокрема автомобільного транспорту. Метою дослідження є забезпечення емпіричної, аналітичної та концептуальної основи для формування стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту з урахуванням модальних особливостей здійснення вантажних перевезень у країнах Європейського Союзу, а також поінформування наукової спільноти й громадськості про кількісні та якісні параметри європейського транспортного ринку, закономірності зміни макроекономічних показників. Досягнення поставленої мети вимагає аналізу загальних параметрів ринку вантажних перевезень ЄС порівняно з аналогічними показниками транспортної системи України. У межах дослідження було запропоновано і використано методичний підхід, що передбачає застосування відносних і питомих показників (частка ринку, щільністьмережі, середня відстаньперевезення), включає групування (за необхідності двоітераційне) країн залежно від значення показників та фокусується на їх порівнянні в Україні та країнах ЄС. За результатами бенчмаркінгу зроблено низку прогностичних висновків й обґрунтованих припущень щодо перспектив подальшого розвитку ринку вантажних перевезень України, які, з урахуванням глобального соціально-економічного контексту, окреслюють загальні тренди і деталізують напрями внутрішніх та зовнішніх трансформацій підприємств автомобільного транспорту. Більш ґрунтовного змісту запропонований підхід може набути через поєднання з макроекономічними сценаріями. Обґрунтування ймовірних сценаріїв і визначення напрямів необхідних змін дозволять автотранспортним підприємствам ефективніше реалізувати економічний потенціал, оптимально використати конкурентні переваги, збільшити вартість, стати гнучкішими і одночасно стійкішими в умовах нових криз і ризиків.


Ключові слова:євроінтеграція; стратегія розвитку; ринок транспортних послуг; вантажні перевезення; автомобільний транспорт; автотранспортні підприємства

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 20) ЗавантажитиЗавантажень : 150
Стаття надійшла до редакції 9 жовтня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Rodrigue, J.-P., Notteboom T. Transportation and Economic Development / TheGeographyofTransportSystems [Електронний ресурс]. – Режим доступу : transportgeography.org/?page_id=5260 (дата звернення: 05.09.2020).
2. Rodrigue J.-P. The Geography of Transport Systems ; [J.-P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack]. – 3d ed. – London, New York : Routledge, 2013. – 432 р. [Електроннийресурс]. –Режимдоступу : transportgeography.org/wp-content/uploads/GTS_Third_Edition.pdf
3. Condon J., Gailus S., Neuhaus F., Peña-Alcaraz M. Global freight flows after COVID-19: What’s next / McKinsey & Company. – 2020. – Jul. 02. – 8 p. [Електронний ресурс]. –Режим доступу :www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/global-freight-flows-after-covid-19-whats-next# (дата звернення: 25.09.2020).
4. Бабина О.Є.Методолого-практичні основи формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств : дис. … д-ра екон. наук за спеціальністю 08.00.04. – К. : Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2017. – 493 с.
5. Гудкова В.П.Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: моногр. – К. : ДЕТУТ, 2013. – 291 с.
6. Кравченко О.О. Сценарне фінансове планування і прогнозування на залізничному транспорті: теорія і практика: монограф. – К. : ДЕТУТ, 2013. – 300 с.
7. Овчар П.А. Економічний розвиток автотранспортної галузі України в умовах глобальних викликів: моногр. – К. : ЦП «Компринт», 2018. – 374 с.
8. Шемаєв В.В. Теоретико-методологічні засади та пріоритети розвитку транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки України: моногр. – К. : Вид-во НУОУ, 2018. – 368 с.
9. Чернявська О.В. Національна економіка : навч. посіб. – К. : Алерта, 2018. – 502 с.
10. Яновська В.П. Інтенсивність цифровізації економіки України // Економіка України. – 2020. – № 9. – С. 5–20 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.005).