Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 1/2021

Ekon Ukr. 2021 (1): 54–68
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.054

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 657.1

JEL: H83, M41

ІСАНШИНА Галина Юріївна1

1Донбаська державна машинобудівна академія, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAX-9519-2020
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-5868-5733


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


Високу актуальність проблематики звітування суб’єктів бізнесу і державного сектору в Україні та ЄС підтверджує той факт, що з 34 спікерів марафону IFRS Forum – 2020 «Через прозорість до сталого розвитку: нові реалії професії» майже кожен четвертий обрав її темою своєї доповіді. З огляду на це, досліджено основні проблемні аспекти звітування вітчизняних суб’єктів господарювання різних секторів економіки, його розвиток на тлі світової глобалізації.
Проведено порівняння організації бухгалтерського обліку за інституціональними одиницями сектору загального державного управління. Систематизовано вимоги до складу звіту про управління та звіту керівництва в контексті чинної нормативно-правової бази. В останні роки в Європі набирає обертів Інтегрована звітність, яка повинна поєднати інформацію розрізнених звітів з метою можливості її порівняння за різними суб’єктами та періодами. Розглянуто склад добровільної річної звітності юридичних осіб у Європі та надано оцінку їх впливу на досягнення цілей сталого розвитку. Однією з найбільш чітких тенденцій за останні чотири роки було все частіше використання терміну «інтегрований звіт» та заяви про те, що звіти були підготовлені відповідно до Концептуальної основи IIRC.
Розглянуто питання ускладнення міжнародних стандартів фінансової звітності й проведено аналіз стандартизації нефінансової звітності. Визначено, що реформа бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах неможлива без упровадження системи бюджетної звітності на рівні об’єднаних територіальних громад, районів та областей паралельно з децентралізацією та широким використанням нефінансової звітності.


Ключові слова:фінансова звітність; державний сектор; бюджетна звітність; метод бухгалтерського обліку; інтегрована звітність; цілі сталого розвитку.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 54 - 68) ЗавантажитиЗавантажень : 177
Стаття надійшла до редакції 6 серпня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Ісаншина Г.Ю. Особливості застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні // Ефективна економіка. – 2019. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/45.pdf
2. Жиглей І.В., Захаров Д.М. Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності? // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 1 (42) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.researchgate.net/publication/339899596_Zvit_z_upravlinna_-_skladova_finansovoi_nefinansovoi_ci_integrovanoi_zvitnosti
3. Новіченко Л.С. Актуальні питання формування звіту про управління підприємством // Економічний аналіз. – 2018. – Т. 28 (4). – С. 258–264 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28(4)__36
4. Царук В.Ю. Розвиток приміток до річної фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2020. – Вип. 1 (45). – С. 102–107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pbo.ztu.edu.ua/article/view/203180/203085
5. Голов С.Ф. Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – С. 75–81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2017_862_13
6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 100 с.
7. Бутинець Ф.Ф. Проблеми реформування української системи обліку // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 20. – С. 3–15.
8. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : моногр. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 548 с.
9. Голов С.Ф. Футурологія бухгалтерського обліку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 153–157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_23
10. Жук В.М. Парадигма бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку // Економічні науки. – Сер. : Облік і фінанси : зб. наук. праць. – Луцьк : ЛНТУ. – 2009. – Вип. 6 (24). – С. 171–182 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecnof_2009_6(1)__19
11. Martin R. Insights into integrated reporting 4.0: the story so far / ACCA, May 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/06/PI-INSIGHTS-IR-4.0.pdf (дата звернення: 20.08.2020).