Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2021

Ekon Ukr. 2021 (6): 78–98
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.06.078

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 33.332. 332.1

JEL: R58, H71, H75

ВОЗНЯК Галина Василівна1, ПАТИЦЬКА Христина Олегівна2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56912418700
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0003-2001-0516
2ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0003-2871-7540


ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМНО ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ З УРАХУВАННЯМ ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ


Показано, що пандемія в Україні зумовила нові виклики і посилила ризики сталого поступу територіальних громад, а карантинні заходи поглибили негативні тенденції зміцнення їх фінансової спроможності. Проаналізовано процеси формування і використання фінансових ресурсів територіальних громад України в умовах пандемії. Наголошено на особливостях прояву кризи COVID-19 на місцевому рівні (асиметричний вплив на розвиток територій, негативні фінансово-економічні ефекти, невизначеність у прийнятті фінансово-управлінських рішень). Виявлено тенденції впливу пандемії на фінансові індикатори територіальних громад у розрізі обраних груп (міста обласного значення, міські, селищні та сільські ТГ): скорочення фінансової підтримки місцевих бюджетів з державного бюджету, сповільнення приросту податкових надходжень за основними податками; зменшення обсягів фінансових ресурсів на забезпечення економічного розвитку територій тощо. Ідентифіковано проблеми, які негативно впливають на зміцнення фінансової спроможності громад, серед яких: відсутність вертикальної координації та взаємоузгодженості дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування в питаннях протидії наслідкам пандемії та забезпечення розвитку територій; несистемний характер реакції місцевих органів влади на кризові явища; надмірна орієнтація органів місцевого самоврядування на фінансування соціальних видатків і делегованих повноважень з одночасним скороченням обсягів економічного спрямування; низька комунікація органів місцевого самоврядування з мешканцями громад (особливо сільських) в умовах віддаленої роботи. Доведено вплив когнітивних, соціальних і психологічних чинників на прийняття рішень, що притаманно як окремим індивідам, так і групам осіб у частині: обґрунтування несистемного характеру і короткострокової перспективи реакції органів управління різних рівнів на кризу; неповної зайнятості найманих працівників; налагодження системної комунікації влади і мешканців; формування ефективних механізмів взаємодії та підтримки громадян з урахуванням поведінкових уявлень людей.


Ключові слова:пандемія; територіальні громади; органи місцевого самоврядування; фінанси територіальних громад; поведінкова економіка; формування; використання

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 78 - 98)
Стаття надійшла до редакції 8 квітня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Україна після коронакризи – шлях до одужання : наук. доп. ; [Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Л.С. Лісогор та ін.] / Національний інститут стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2020. – 304 с.
2. Олешко А.А., Ровнягін О.В. Антикризова політика національних держав у контексті подолання соціально-економічних наслідків COVID-19 // Ефективна економіка. – 2020. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7780 (doi: doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.9) (дата звернення: 07.05.2021).
3. Roubini N. Coronavirus pandemic has delivered the fastest deepest economic shock in history // The Guardian. – 2020. – Mar. 25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.theguardian.com/business/2020/mar/25/coronavirus-pandemic-hasdelivered-the-fastest-deepest-economic-shock-inhistory (дата звернення: 08.03.2021).
4. Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С. та ін. Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України / НАН України; Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – К., 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf
5. Рой В., Жабінець О. Видимі та латентні наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України. SMEs. – К., 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : federation.org.ua/podiitafakti/vidimi-ta-latentni-naslidki-covid-19-dlya-regulyuvannya-sotsialno-trudovikh-vidnosin-v-(дата звернення: 08.03.2021).
6. Сахно Г., Заха Д., Репко М. Адаптація ринку праці України під час пандемії COVID-19: аналіз та рекомендації / Центр економічної стратегії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ces.org.ua/adaptivity-of-the-labour-market-in-ukraine-during-the-covid-19-pandemic/ (дата звернення: 08.03.2021).
7. Soman D. The Last Mile: Creating Social and Economic Value from Behavioral Insights. – Toronto : Rotman-UTP Publishing, 2015. – 296 p.