Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2022

Ekon Ukr. 2022 (4): 28–36
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.04.028

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 330.322.01

JEL: E20, E22, O16

ПРОСКУРНІНА Надія Вікторівна1, ЧОРНОМОРД Євгенія Євгеніївна2

1Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8587-0467
2Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8947-7272


МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ інвестиційної привабливості ПІДПРИЄМСТВА


Найважливішим аспектом прийняття будь-якого інвестиційного рішення є оцінка інвестиційної привабливості об'єкта інвестування. Інвестиційні рішення –– одне з найскладніших завдань з точки зору процедури відбору. Вони базуються на багатоваріантній, багатокритеріальній оцінці низки факторів і тенденцій, які часто діють у різних напрямах. Як інтегральна характеристика інвестиційних можливостей, що формується на основі оцінки ступеня доцільності інвестування в конкретний суб’єкт господарювання за певний період часу, використовується інвестиційна привабливість підприємства. Знання величини ринкової вартості дає можливість власнику об'єкта вдосконалити процес виробництва, розробити комплекс заходів, спрямованих на збільшення ринкової вартості підприємства. Періодично проведена оцінка вартості дозволяє підвищити ефективність управління і, отже, уникнути банкрутства і руйнування. Практичні методи оцінки інвестиційної привабливості провідних західних консалтингових фірм та інвестиційних компаній вважаються комерційною таємницею, недоступною широкому науковому загалу і не адаптованою до українських економічних умов, що свідчить про актуальність дослідження даної проблеми.
Визначено сутність інвестиційної привабливості підприємства, проведено критичний аналіз методів її оцінки. У поточних умовах господарювання склалося кілька підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Перший базується на показниках оцінки фінансово-господарської діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Другий –– використовує поняття інвестиційного потенціалу, інвестиційного ризику і методи оцінки інвестиційних проєктів. Третій –– базується на оцінці вартості підприємства. Кожен підхід і кожен метод мають свої переваги, недоліки й межі застосування. Чим більше підходів і методів буде використано в процесі оцінки, тим вищою буде ймовірність того, що підсумкова величина об'єктивно відображатиме інвестиційну привабливість підприємства. Виявлено переваги й недоліки кожного методу, надано практичні рекомендації щодо вибору того чи іншого методу в процесі прийняття інвестиційних рішень.


Ключові слова:інвестиції; інвестиційна привабливість; оцінка; капітал; методи оцінки.

Оригінал cтатті англійською мовою (cтор. 28 - 36) ЗавантажитиЗавантажень : 20
Стаття надійшла до редакції 12 березня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Bandurka A.A., Bandurka A.M., Nosova O.V. Foreign investments in the Ukrainian economy. Kharkiv, Publisher of National Univ. of Internal Affairs, 2014. 25 c.
2. Петрів І. Особливості оцінки вартості підприємств на основі методу дисконтування грошових потоків. Економічний дискурс. 2018. № 2. С. 136––144.
3. Жданов И.Ю., Жданов В.Ю. Инвестиционная оценка проектов и бизнеса. Учеб. пособ. М., Проспект, 2019. 120 с.
4. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування. Підруч. Тернопіль, Економічна думка, 2014. 544 с.
5. Короткова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства та методологія її оцінки. Ефективна економіка. 2013. № 6. С. 32––36.
6. Gutkevych S.O., Pulii O.V. Investment attractiveness: essence, indicators and factors of influence. Intelekt XXI. 2019. No. 2. P. 88––93. URL: dspace.nuft.edu.ua/jspui/ handle/123456789/29900


-->