Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2023

Ekon Ukr. 2023 (12): 68–91
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.068

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

УДК 339.923:339.564(477)

JEL: F29, F47

ПУСТОВОЙТ Олег Валентинович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-2095-064X


ГЛОБАЛЬНА БАГАТОПОЛЯРНІСТЬ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ Й ЗАГРОЗИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ


Одним з актуальних напрямів сучасної економічної науки є передбачення наслідків глобальної багатополярності. Їх аналіз у сферах міжнародної політики і міжнародного торговельного права дав підстави для висунення припущення, що глобальна багатополярність створює як нові можливості, так і додаткові загрози для розвитку менших економік, що розвиваються (smaller developing economies). Для перевірки припущення на основі даних, зібраних у сфері економіки, запропоновано ці можливості й загрози проаналізувати як сильні й слабкі торговельні стимули, що формують країни – нові реальні й потенційні полюси глобального зростання при закупівлі в менших економіках, що розвиваються, сировини і продукції підвищеної технологічної складності. Для реалізації цього наукового методу розроблено набір методологічних і методичних підходів для уточнення переліку й рейтингування реальних і потенційних полюсів глобального зростання, оцінювання їх часток у закупівлі продукції підвищеної технологічної складності.
Апробація запропонованих наукових підходів на прикладі України виявила, що на міжнародних ринках додатковий попит Китаю і потенційних полюсів глобального зростання з-поміж країн з ринками, що прискорено розвиваються, створює сильні торговельні стимули для пожвавлення економічної активності у вітчизняних експортних галузях з виробництва сировини і продукції її неглибокої переробки, а також слабкі – у галузях з виробництва продукції підвищеної технологічної складності. Тому подальше стрімке інерційне розширення торгівлі України з даними країнами неодмінно посилюватиме ризики уповільнення якісних (структурних) змін у вітчизняній зовнішній торгівлі на користь продукції підвищеної технологічної складності. Отримані емпіричні дані підтверджують припущення західних учених, що глобальна багатополярність створює додаткові загрози для розвитку менших економік, що розвиваються, оскільки стимулює збереження за ними ролі постачальника сировинних ресурсів на світові ринки в майбутньому.


Ключові слова:глобальна багатополярність; полюс глобального зростання; експорт; імпорт; одинична вартість; продукція підвищеної технологічної складності; конкурентоспроможність

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 68 - 91) ЗавантажитиЗавантажень : 78
Стаття надійшла до редакції 10 серпня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Huidrom R., Kose M.A., Ohnsorge F.L. How important are spillovers from major emerging markets? Policy Research Working Paper. 2017. No. 8093. 29 р. URL: documents1.worldbank.org/curated/en/786391496863791206/pdf/WPS8093.pdf
2. Wade R.H. Emerging world order? From multipolarity to multilateralism in the G20, the World Bank, and the IMF. Politics and Society. 2011. No. 39. Iss. 3. Р. 347-378. doi.org/10.1177/0032329211415503
3. Hawksworth J., Audino H., Clarry R. The long view: How will the global economic order change by 2050? Pricewaterhouse Coopers LLP, February 2017. 72 р. URL: www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf
4. Vu K. Sources of growth in the world economy: a comparison of G7 and E7 economies. In: Measuring economic growth and productivity: foundations, KLEMS production models, and extensions. B.M. Fraumeni (Ed.). San Diego, Elsevier science & technology, 2020. 536 p. Р. 55-74. URL: www.researchgate.net/publication/338808424_Sources_of_growth_in_the_world_economy_a_comparison_of_G7_and_E7_economies
5. Pieterse J.N. Multipolar globalization: emerging economies and development. London; New York; Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 247 р. URL: escholarship.org/uc/item/2dr6q014
6. Nicolas F. China and the global economic order. China perspectives. 2016. No. 2. Р. 7-14. doi.org/10.4000/chinaperspectives.6960
7. Thomas C. Trade and development in an era of multipolarity and reterritorialization. Yale Journal of International Law Online. 2018. Vol. 44. No. 77. Р. 77-85. URL: scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2767&context=facpub
8. Bernal R.L. Small Developing economies in the World Trade Organization. Washington, DC. 2001, July 23-24, 12 р. URL:caricom.org/documents/10160-small_developing_economies_in_the_wto.pdf
9. Пустовойт О.В. Цінова та ціннісна конкурентоспроможність товарного експорту України. Економіка і прогнозування. 2021. № 2. С. 7–31. doi.org/10.15407/eip2021.02.007
10. Пустовойт О.В. Повоєнна економіка України: міжнародна допомога та політика зростання. Економіка і прогнозування. 2022. № 3. С. 75–98. doi.org/10.15407/eip2022.03.075
11. Hoeffler A. Growth, aid and policies incountries recovering from war. OECD development co-operation working paper. 2012. No. 1. 35 р. URL: www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/WP1%20Growth%20Aid%20and%20Policies.pdf