Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2023

Ekon Ukr. 2023 (12): 92–111
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.092

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ І ТЕОРЕТИЧНІ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

УДК 330.8:332.2; 339.5; 336.1; 351(477)

JEL: A11, B31, F40, H10, Q17

НЕБРАТ Вікторія Василівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Research ID : http://www.researcherid.com/rid/GOG-8799-2022
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-5419-3181


НАУКОВА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ КАРАЗІНА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (до 250-річчя від дня народження)


Від народження Василя Каразіна (1773–1842) минуло 250 років, але його наукова спадщина зберігає цінність і актуальність для вирішення сучасних завдань. Так, у контексті завдань повоєнної відбудови економіки України є важливими, зокрема, його ідеї зміцнення національного господарства на основі розвитку і технологічної модернізації виробництва, захисту внутрішнього ринку і заохочення промислової переробки аграрної сировини, стимулювання інновацій і вдосконалення освіти для модернізації і підвищення конкурентоспроможності економіки, урахування екологічних параметрів і спрямування господарської діяльності на зменшення негативного впливу кліматичних змін.
Розкрито такі основні напрями державної і громадської діяльності В. Каразіна: 1) розроблення реформ державного управління, земельної власності й землекористування, інституційного забезпечення свободи економічної діяльності й розвитку підприємництва, засобів зміцнення курсу національної грошової одиниці й стабілізації грошового обігу; 2) обґрунтування значення освіти, науки та інноваційної діяльності як рушіїв економічного розвитку і суспільного прогресу; розроблення законодавчо-нормативної бази для створення системи народної освіти і забезпечення доступу до знань усіх верств суспільства; ініціювання й організаційне забезпечення створення Харківського університету як осередку підготовки національної науково-технічної еліти; 3) організація і популяризація експериментально-дослідницької діяльності задля технологічної модернізації аграрного виробництва, розвитку місцевої промисловості, підвищення народного добробуту; заснування Філотехнічного товариства; упровадження принципів безвідхідного виробництва в сільському господарстві на основі авторських експериментальних розробок і використання новітніх технологій.
Аргументовано, що, розробляючи заходи економічної політики, орієнтованої на збереження, ефективне використання і примноження природно-господарського потенціалу, передбачивши зростаючу роль знань у суспільному розвитку, Василь Каразін став провісником людиноцентричної економічної парадигми. Його новаторська господарська, науково-просвітницька і громадська діяльність мають слугувати орієнтиром для сучасної національної еліти України.


Ключові слова:Василь Каразін; історія української економічної думки; концепція «Домоводства»; економічна роль держави; протекціонізм; інновації; людський потенціал відбудови; кліматичні зміни; стратегія відбудови

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 92 - 111) ЗавантажитиЗавантажень : 69
Стаття надійшла до редакції 27 листопада 2023 р.

Список використаної літератури

1. Каразин В.Н., Багалей Д.И. Сочинения, письма и бумаги В.Н. Каразина, собранные и редактированные проф. Д.И. Багалеем. Ред. и сост. Д.И. Багалей. Харьков. ун-т. Харьков, 1910. 926 [1] с. URL: escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/352
2. Мельникова О.М. Науково-просвітницька та управлінська діяльність В.Н. Каразіна (1773–1842 рр.). Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2014. 22 с.
3. Хрідочкін А.В. Суспільно-політичні погляди В.Н. Каразіна. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Дніпропетровський національний ун-т. Дніпропетровськ, 2001. 17 с.
4. Ніколаєнко Н.О. Громадсько-політична діяльність та державницькі ідеї В.Н. Каразіна. Дис. … канд. політ. наук: 23.00.01. Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2004. 207 арк.
5. Каразин В.Н. Речь о необходимости в настоящих обстоятельствах усилить домоводство, произнесенная в Харькове 13-го января 1813 г. в торжественном собрании Филотехнического общества Василием Назаровичем Каразиным. Вестник Европы. 1813. № 1. Ч. 67. С. 1–35.
6. Каразин В.Н. Речь о пользе просвещения в домоводстве, говоренная в Харькове августа 18-го 1811 г. в публичном собрании Филотехнического общества Василием Назарьевичем Каразиным. Вестник Европы. 1811. № 1-2. Ч. 20. С. 259–290.
7. Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України. Наукова доповідь. НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2022. 305 с. URL: ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Vidnovlennja-ta-reconstrukcsja-povojennoji-economiky.pdf
8. Дідківська Л.В. Зарубіжний досвід та національні традиції для повоєнного відновлення сільських територій та аграрного виробництва України. Історія народного господарства та економічної думки України. 2023. Вип. 56. С. 44–61.
9. Відбудова для розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи. Міжн. кол. моногр. Голова редкол. – В.В. Небрат. НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2023. 571 с. URL: ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Reconstruction-for-development.pdf
10. Осташко Т.О. Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення. Економіка України. 2022. № 5. С. 26–37. doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.026
11. Пустовойт О.В. Повоєнна економіка України: міжнародна допомога та політика зростання. Економіка і прогнозування. 2022. № 3. С. 75–98. doi.org/10.15407/eip2022.03.075
12. Майструк О.М. Василь Каразін і Філотехнічне товариство (20-ті роки ХІХ ст.). Науковий вісник Донбасу. 2013. № 4. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_8.
13. «Про выдачу статскому советнику Каразину из Приказа общественого призрения денег под залог имения». ДАХО. Ф. 3. Оп. 19. Спр. 619.
14. Небрат В. Реформаторські ідеї та подвижницька діяльність Василя Каразіна для розвитку економіки. Історія народного господарства та економічної думки України. 2023. Вип. 56. С. 170–188.
15. Баличева Л.В., Юрченко Л.І. Василь Назарович Каразін – невизнаний новатор-винахідник. Вісник аграрної історії. 2019. № 27-28. С. 188–193.
16. Небрат В.В., Горін Н.О., Сливка Т.О. та ін. Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин. Моногр. За ред. В.В. Небрат. НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2021. 528 с. URL: ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Istorychni-determinanty.pdf
17. Небрат В.В., Супрун Н.А., Горін Н.О. та ін. Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз. Моногр. За ред. В.В. Небрат. НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 532 c. URL: ief.org.ua/docs/mg/314.pdf
18. Водотика Т. Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари. Вид. 2 ге. Київ, ТОВ «Видавництво «Кліо», 2018. 240 с.
19. Лисяк-Рудницький І. Каразін і початки українського національного відродження. Історичні есе. Київ, 1994. Т. 1. С. 203–220.
20. Вовк О.І. Внесок В.Н. Каразіна у розвиток лісівництва. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Матеріали міжнар. 19 наук.-теор. конф. студ. і аспір. (Харків, 8–9 квітня 2014 р.). Харків, 2014. С. 389–391. URL: repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/064e50b5-9b92-42e3-be80-616809712419/content