Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 2/2017

Ekon Ukr. 2017 (2): 49–60

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

УДК 338.43 (049.3) (477) : 330.15

JEL:

ШУБРАВСЬКА Олена Василівна1, ПРОКОПЕНКО Катерина Олексіївна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-2109-9308
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/ https://orcid.org/0000-0003-1456-4432


СЦЕНАРНІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ


У сучасних умовах структура сільського господарства дедалі більше кори-гується у зв’язку з необхідністю адаптації виробництва до нарощування інтен-сивності кліматичних змін. Ці зміни можуть мати як позитивні результати, так і негативні наслідки – залежно від природно-кліматичних особливостей сіль-ськогосподарських територій. Адаптація до зміни клімату вимагає практично від усіх сільськогосподарських виробників та інших суб’єктів харчового лан-цюга впровадження нових методів господарювання і внесення системних змін до стратегій своєї діяльності.
Хоча Україна поки що не входить до переліку держав, найуразливіших до глобальних кліматичних змін, все ж наслідки таких змін, стають дедалі відчут-нішими і на її території. З метою оцінки ймовірних наслідків для галузі та аг-ровиробників від структурної корекції виробництва в напрямі його адаптації до кліматичних змін на основі використання новацій було побудовано аналі-тичну модель. У цій моделі вплив змін клімату на сільське господарство відо-бражено коливаннями галузевої структури виробництва за провідними сільсь-когосподарськими культурами, а також за поголів’ям великої рогатої худоби як важливою складовою раціонального сільського господарства.
У контексті дослідження впливу кліматичних змін на розвиток сільського-сподарського виробництва та оцінки результатів впровадження адаптаційних технологій запропоновано індикатори успішності впроваджуваних заходів: стабілізація і зростання рівня гумусу; зниження волатильності врожайності всіх видів вирощуваних культур; раціоналізація структури сільськогосподар-ського виробництва.
Вказано також на необхідність зосередитися на оцінці уразливості природ-них ресурсів (особливо в зоні Степу) та готовності сільськогосподарських ви-робників адаптуватися до зміни клімату, на сприянні малим і середнім вироб-никам у розширенні джерел фінансування заходів щодо впровадження адап-таційних практик; на становленні дійової системи субсидованого агростраху-вання (зокрема, від погодних ризиків).


Ключові слова:сільськогосподарське виробництво, кліматичні зміни, екологічні обмеження, раціональне сільське господарство

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 49 - 60) ЗавантажитиЗавантажень : 137
Оригінал cтатті російською мовою (cтор. 49 - 60) ЗавантажитиЗавантажень : 413
Стаття надійшла до редакції 30 листопада 2016 р.

Список використаної літератури

1. IPCC, 2014: Summary for policymakers / Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (Eds.)]. – Cambrige : Cambridge University Press, 2014. – 32 p.
2. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [T.F. Stocker, D. Qin, G.
K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, and P.M. Midgley (Eds.)]. – Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – 1535 р.
3. Ranganathan J. The global food challenge explained in 18 graphics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wri.org/blog/2013/12/global/food/challenge/explained/18/graphics.
4. Кульбіда М.І., Барабаш М.Б., Єлістратова Л.О., Адаменко Т.І., Гребенюк Н.П., Татарчук О.Г., Корж Т.В. Клімат України: у минулому... і майбутньому? : моногр. ; [за ред. М.І. Кульбіди, М.Б. Барабаш]. – К. : Сталь, 2009. – C. 85–98.
5. Черенков А.В., Шевченко М.С., Лебідь Є.М. та ін. Cтруктура посівних площ, попередники, сівозміни (науково-практичні рекомендації). – Дніпропетровськ : Ін-т сільського господарства степової зони НААН України, 2013. – 11 с.
6. Моклячук Л.І., Красільнікова Т.М. Проблеми дотримання сівозмін орендними аграрними підприємствами // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 28–32.
7. Alcamo J., Florke M., Marker M. Future long-term changes in global water resources driven by socio-
economic and climate changes // Hydrological Sciences Journal. – 2007. – № 52. – Р. 247–275.