Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 7/2021

Ekon Ukr. 2021 (7): 54–74
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.054

УДК 352/354.072.2—047.74:303.424Х909

JEL: E69, H11

МАНЦУРОВ Ігор Германович1, ХРАПУНОВА Яна Володимирівна2, ОМЕЛЬЧЕНКО Валерій Павлович3

1Інститут системних статистичних досліджень, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/H-1247-2017
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1753-0422
2Інститут системних статистичних досліджень, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAY-6006-2020
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6311-3235
3НДЕІ Міністерства економіки України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9254-0693


ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


Запропоновано концептуальну модель, яка має бути застосована для розробки комплексної системи інституційного аналізу, планування та контролю, повинна органічно інтегруватись у загальну систему державного управління. Проаналізовано внесок методології “нової інституціональної економіки” в теоретичні дослідження в галузі прикладної економіки, з особливим акцентом на країнах, що розвиваються, зокрема на Україні. Здійснено критичний огляд теорії та методології нової інституціональної економіки, її складових, зокрема, обґрунтовано точку зору авторів щодо таких основоположних визначень (дефініцій) інституціональної теорії, як «інститути та інституції», «трансакційні витрати», «державне управління», «інституційний аналіз, «планування та контроль», «державне регулювання національної економіки» тощо.
Визначено основні риси теорії інституціонального планування та її виокремлення у структурі загальної теорії планування. Описано існуюче різноманіття теорій планування та основні досягнення нової інституційної економіки в частині розробки і здійснення процедур планування розвитку національних економік.
Інституційне планування –– це економічна теорія, в якій планування описується як послідовність дій організацій чи фахівців, відповідальних за здійснення планових заходів, та інших зацікавлених сторін з метою отримання негайних і кінцевих результатів планування під впливом обставин, сформованих у конкретних умовах внутрішнього та зовнішнього інституційного середовища, яке обумовлює функціонування системи планування. Успішне впровадження такої моделі допоможе учасникам планування та зацікавленим сторонам отримати результати, які полягають у підвищенні ефективності національної економіки та її конкурентоспроможності.


Ключові слова:нова інституціональна економіка; інститути та інституції; теорія планування; інституційне середовище; інституційний аналіз; контроль та планування; державне регулювання національної економіки.

Оригінал cтатті англійською мовою (cтор. 54 - 74) ЗавантажитиЗавантажень : 104
Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 54 - 74) ЗавантажитиЗавантажень : 120
Стаття надійшла до редакції 1 липня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Coase R. The Nature of the Firm // Economica New Series. – 1937. – No. 4 (16). – P. 394–395.
2. Coase R. The New Institutional Economics // The American Economic Review. – 1998. – No. 88 (2). – P. 211–215.
3. Williamson O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Literature. – 2000. – No. 38 (3). – P. 595–613.
4. Allmendinger P. Towards a post-positivist typology of planning theory // Planning Theory. – 2002. – No. 1 (1). – P. 77–99.
5. Alexander E.R. Institutionalist Perspectives on Planning: Why? Where? How? / Institutions and Planning: An Analogical Inquiry ; [Verma N. (Ed.)]. – Oxford : Elsevier, 2007. – P. 37–59.
6. North D.C. The New Institutional Economics and Third World Development / The New Institutional Economics and Third World Development ; [J. Harriss, J. Hunter, C.M. Lewis (Eds)], 1995. – P. 17–26.
7. Sanyal B. (Ed.) Comparative Planning Cultures. – New York : Routledge, 2005.
8. Sorensen A. New Institutionalism and Planning Theory / Routledge Handbook of Planning Theory ; [M. Gunder, A. Madanipour, V. Watson (Eds.)]. – New York : Routledge, 2017. – P. 250–263.
9. Gibbons R. Transaction-cost Economics: Past, Present, and Future? // The Scandinavian Journal of Economics. – 2010. – No. 112 (2).
10. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. – Cambridge University Press, 1990.
11. North D.C. Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance / International Center for Economic Growth (n.d.), 1992.
12. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money / King's College. – Cambridge : Harcourt, Brace and Company. – New York, 1936.
13. Macher J.T., Richman B.D. Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social Sciences // Business and Politics. – 2008. – No. 10 (1).
14. Healey P. Collaborative Planning in Perspective // Planning Theory. – 2003. – No. 2 (2). – P. 101–123.
15. Lai S.-K., Han H. Behavioral Planning Theory / Encyclopedia of Business Analytics and Optimization. ; [J. Wang (Ed.)]. – Hershey : IGI Global. – 2014. – P. 265–272.
16. Ostrom E. Doing Institutional Analysis: Digging Deeper than Markets and Hierarchies / Handbook of New Institutional Economics ; [C. Ménard, M. Shirley (Eds.)]. – Springer. Handbook of New Institutional Economics, 2005. – P. 819–848.
17. Othengrafen F. The Concept of Planning Culture: Analysing How Planners Construct Practical Judgements in a Culturised Context // International Journal of E-Planning Research. – 2014. – No. 3 (2). – P. 1–17.
18. Connell D.J., Daoust-Filiatrault L.-A. Better Than Good: Three Dimensions of Plan Quality // Journal of Planning Education and Research, 2017.
19. Goodspeed R. The Death and Life of Collaborative Planning Theory // Urban Planning. – 2016. – No. 1 (4). – P. 1–5.
20. Guyadeen D. Do Practicing Planners Value Plan Quality? Insights from a Survey of Planning Professionals in Ontario, Canada // Journal of the American Planning Association. – 2018. – No. 84 (1). – P. 21–32.
21. Lord A. Towards a non-theoretical understanding of planning // Planning Theory. – 2014. – No. 13 (1). – P. 26–43.
22. Lord A., Mair M., Sturzaker J., Jones P. The planners’ dream goes wrong?, 2017.
23. Tasan-Kok T., Baeten G. (Eds.) Contradictions of Neoliberal Planning: Cities, Policies, and Politics. – Dordrecht. Springer, 2012.
24. Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки : моногр. – К. : НДЕІ, 2014. – 457 с.