Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2021

Ekon Ukr. 2021 (10): 92–94

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

УДК

JEL:

БІЛОРУС Олег Григорович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074285600
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0731-5649


ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ


Розкрито зміст і внесок монографії А.А. Гриценка «Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми» в економічну теорію і статистику. Показано, що в умовах переходу до інформаційно-мережевої системи господарювання статистика, яка сформувалася на основі індустріально-ринкової економіки, перестає адекватно відображати реальність і потребує нових парадигмальних підходів. Оцінено запропонований у монографії підхід до розвитку економічних систем і притаманного їм кількісно-статистичного вимірювання економічних явищ і процесів: натурально-господарським системам відповідає натурально-господарський облік, індустріально-ринковим –– економічна статистика, а інформаційно-мережевим, які нині формуються, –– соціально-часова статистика. Розглянуто наукові положення, що стосуються широкого кола проблем розвитку економіки і статистики, грошових систем, вірусно-тригерного характеру сучасної соціально-економічної динаміки, особливостей відтворювальних процесів, ролі довіри в статистиці тощо. Зроблено позитивний висновок щодо характеристики основних рис нової статистичної парадигми.


Ключові слова:

Стаття надійшла до редакції 28 вересня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Гриценко А.А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми : моногря. –– К. : НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2020. –– 436 с.