Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 3/2022

Ekon Ukr. 2022 (3): 39–56
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.03.039

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

УДК 33:004.67:005.642.2]321.01-044.922(477)

JEL: Е2, F15

МАНЦУРОВ Ігор Германович1, ХРАПУНОВА Яна Володимирівна2, ОМЕЛЬЧЕНКО Валерій Павлович3, БАРВІНОК Аліна Станіславівна4

1Інститут системних статистичних досліджень, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/H-1247-2017
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1753-0422
2Інститут системних статистичних досліджень, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAY-6006-2020
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6311-3235
3НДЕІ Міністерства економіки України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9254-0693
4ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8047-3478


МЕТОДОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ І ДИНАМІКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ


Визначено сутність цифровізації економіки і цифрової трансформації країни, оцінено вплив факторів, які спричинили початок цих процесів, сприяли набранню ними сил і досягненню сучасного рівня. Аналіз використання новітніх досягнень у галузі економічної теорії дозволив визначити цифрову економіку як комунікаційне середовище економічної діяльності в мережі Інтернет, а також інших мобільних і сенсорних мережах, яке формується як результат трансформаційного впливу нових технологій загального призначення у галузях інформації, комунікації та нанотехнологій.
На підставі критичного аналізу методології побудови композитних індексів, які наразі використовуються для оцінки рівня цифровізації різних економік, та визначення сильних і слабких сторін кожного з них запропоновано авторську оригінальну методику, якій не притаманні недоліки існуючих підходів. Вона ґрунтується на узагальненні значень індексів, побудованих і проаналізованих різними міжнародними організаціями, у тому числі агенціями ООН, і розрахунку на цій основі власного інтегрального показника, значення якого усереднює характеристики десяти найвідоміших індексів, які оцінюють рівень цифровізації світової економіки та окремих країн. Зроблено висновок, що за значеннями цих індексів Україна посідає дуже непрестижне місце у світовому розподілі країн за рівнем цифровізації їх національних економік. За допомогою SWOT-аналізу визначено резерви прискорення процесу цифровізації економіки і суспільства України.
Використання результатів дослідження дозволяє підвищити рівень результативності заходів державної політики в галузі формування концептуальних засад розвитку цифрової економіки і суспільства й закласти основу для подальших наукових досліджень у цій сфері.


Ключові слова:цифрова економіка; цифрова трансформація економіки; система показників; композитні індикатори; процедури статистичного вимірювання; SWOT-аналіз; дезінтеграція індикаторів цифровізації

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 39 - 56) ЗавантажитиЗавантажень : 794
Стаття надійшла до редакції 14 грудня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Mantsurov I.G., Khrapunova Ya.V. Statistical assessment of the globalization development of Ukraine (Methodology and Evaluation). XVІІI Міжн. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці». 2020. С. 47––52. URL: 194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/5328
2. Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України. 2018. № 10 (683). С. 71––87. doi.org/10.15407/economyukr.2018.10.071
3. Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 4–– 12.
4. Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3 (27). С. 13––21.
5. Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1.
6. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку. Моногр. Київ, ІЕП НАНУ, 2018. 252 с.
7. Єгоров І.Ю., Грига В.Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС. Статистика України. 2019. № 3. С. 56—62.
8. Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census,
2001.
9. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 1995. 368 с.
10. Narasimhan R. The socioeconomic significance of information technology to developing countries. The Information Society. 1983. Vol. 2 (1). P. 65––79.
11. Кешелава А. Введение в «цифровую» экономику. На пороге «цифрового будущего». Книга первая. ВНИИГе о систем, 2017. 28 с.
12. Bukht R., Heeks R. Defining, Conceptualizing and Measuring the Digital Economy. Global Development Institute, SEED. International Organisations Research Journal. 2018. Sept. doi.org/10.17323/1996-7845-2018-02-07 URL: www.researchgate.net/publication/327356904_Defining_Conceptualising_and_Measuring_the_Digital_Economy (дата звернення: 20.11.2021).
13. Holroyd C., Coates K. The Global Digital Economy: A Comparative Policy Analysis. New York, Cambria Press, 2015. 286 p.
14. Фіщук В. Цифрова інфраструктура економічного зростання. Новое время. 2017. URL: biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrovainfrastrukturaekonomichnogozrostannja1408403.html (дата звернення: 12.11.2021).