Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 2/2023

Ekon Ukr. 2023 (2): 17–54
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.017

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПІД ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ І В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

УДК 331.5.024.52

JEL: E17, E24, E27, E61, J60

НОВІКОВА Ольга Федорівна1, ШАМІЛЕВА Лариса Леонідівна2, ХАНДІЙ Олена Олексіївна3

1Інститут економіки промисловості НАН України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/G-9667-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8263-1054
2Інститут економіки промисловості НАН України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/Q-1860-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4738-0728
3Інститут економіки промисловості НАН України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/H-4022-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7926-9007


ОЦІНЮВАННЯ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ ТРУДОВОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПОДОЛАННЯ


Надано теоретичне обґрунтування сутності й змісту поняття «трудова сфера», розкрито її значущість і вплив на систему суспільних відносин. Представлено організаційно-управлінську структуру трудової сфери як соціального інституту в системі національної економіки, розкрито її роль у забезпеченні адаптації трудового середовища України до європейських вимог.
Викладено результати авторських наукових досліджень щодо розробки науково-методичного забезпечення оцінювання рівня розбалансованості трудової сфери України, розглянуто основні умови і причини поглиблення розбалансованості трудової сфери України у воєнний період, яке призводить до інтенсифікації впливу соціальних ризиків і небезпек на людину, національну економіку, країну. Систематизовано основні дисбаланси трудової сфери і соціально-економічні наслідки їх прояву в умовах воєнного стану.
У системі науково-методичного забезпечення новітніми є запропоновані авторами методики оцінювання незворотних втрат трудового потенціалу України внаслідок загибелі військових і цивільного населення; оцінювання тимчасових і часткових втрат трудового потенціалу за воєнний період, обумовлених тривалістю незайнятості переміщеного населення всередині країни, його виїздом за кордон, можливостями працевлаштування на новому місці, ймовірністю повернення за умови припинення війни.
Розроблений алгоритм побудови інтегральних оцінок розбалансованості трудової сфери України виходить з концептуальних засад методології розробки європейської системи соціальних показників з коригуванням узагальненої моделі їх побудови. Розроблено й обґрунтовано індикатори умов забезпечення збалансованості й збалансованого розвитку трудової сфери у воєнний період. Здійснено апробацію розробленого алгоритму побудови інтегральних оцінок, які визначають зміни рівнів збалансованості трудової сфери в кількісному й якісному вимірах; акцентовано на необхідності забезпечення стратегічного управління трудовою сферою в Україні в умовах воєнного стану і в період повоєнного відновлення. Обґрунтовано доцільність збалансованості трудоресурсної і економічної безпеки, людського розвитку, подолання бідності, продовольчої безпеки тощо, які є складовими чинної Стратегії національної безпеки України.


Ключові слова:розбалансованість; трудова сфера; воєнний стан; інтегральний показник; соціальні ризики; ринок праці; трудовий і освітній потенціали; стратегії повоєнного відновлення й розвитку

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 17 - 54) ЗавантажитиЗавантажень : 124
Стаття надійшла до редакції 27 грудня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Гахович Н.Г. Наслідки повномасштабної воєнної агресії РФ для української промисловості. Економіка України. 2022. № 5. С. 3–25. doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.003
2. Осташко Т.О. Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення. Економіка України. 2020. № 5. С. 26–37. doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.026
3. Бобух І.М. Україна у вимірах інклюзивності та інституційного розвитку. Економіка України. 2022. № 5. С. 38–58. doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.038
4. Піляєв І.С. Трансформація глобалізаційних процесів у контексті наслідків повномасштабного російського вторгнення в Україну. Економіка України. 2022. № 7. С. 3–20. doi.org/10.15407/economyukr.2022.07.003
5. Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Забезпечення продовольчої безпеки України: повоєнний контекст. Економіка України. 2022. № 7. С. 21–42. doi.org/10.15407/economyukr.2022.07.021
6. Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях. Економіка України. 2022. № 8. С. 3–19. doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.003
7. Антонюк В.П. Втрати людського капіталу внаслідок війни як загроза повоєнній модернізації економіки України. Економіка України. 2022. № 8. С. 20–33. doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.020
8. Гуменюк В.В. Зарубіжний досвід повоєнної трансформації державного управління і уроки для України. Економіка України. 2022. № 8. С. 34–54. doi.org/10.15407/economyukr.2022.08.034
9. Варналій З.С., Васильців Т.Г., Левицька О.О. Міграційна безпека держави як основа збереження і розвитку інтелектуального капіталу економіки України. Економіка України. 2022. № 9. С. 3–20. doi.org/10.15407/economyukr.2022.09.003
10. Данилишин Б.М. Економічні трансформації у період воєнного стану: тактика еволюціонізму і модернізація. Економіка України. 2022. № 10. С. 3–14. doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.003
11. Козюк В.В. Повоєнне таргетування інфляції: ключові виклики. Економіка України. 2022. № 10. С. 15–34. doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.015
12. Бублик Є.О. Посилення валютного регулювання в Україні в умовах ескалації воєнних дій. Економіка України. 2022. № 10. С. 35–50. doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.035
13. Левін Р.Л., Яценко Г.Ю. Сприйняття життєвих цінностей українцями та іншими європейцями в контексті проблем інтеграції українських біженців у ЄС. Економіка України. 2022. № 10. С. 51–60. doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.051
14. Сіденко В.Р. Виклики і ризики цифрової трансформації: світовий та український контексти. Економіка України. 2021. № 5. С. 40–58. doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.040
15. Лібанова Е., Позняк О., Цимбал О. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Демографія та соціальна економіка. 2022. № 2 (48). С. 37–57. doi.org/10.15407/dse2022.02.037
16. Колот А.М., Герасименко О.О. Новітній формат організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторія розвитку. Економіка України. 2022. № 5. С. 59–75. doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.059
17. Геєць В.М., Близнюк В.В., Никифорук О.І. Актуальні аспекти політики соціальної якості в постконфліктній економіці України. Економіка України. 2022. № 6. С. 3–22. doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.003
18. Залознова Ю., Азьмук Н. Людський капітал України в умовах війни: втрати та здобутки. Економіка та суспільство. 2022. № 38. doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-59
19. Новікова О.Ф., Остафійчук Я.В., Новак І.М. Зміни трудового та податкового законодавства України в умовах воєнного стану: проблеми і перспективи вдосконалення. Економіка промисловості. 2022. № 2 (98). С. 75–90. doi.org/10.15407/econindustry2022.02.075
20. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Основні тренди та наслідки поглиблення дисбалансів трудової сфери протягом першого півріччя воєнного стану в країні. Вісник економічної науки України. 2022. № 1. С. 180–187. doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).180-187
21. Панькова О.В., Касперович О.Ю. Український волонтерський рух в умовах збройної російської агресії в контексті національних та глобальних викликів і можливостей післявоєнного відновлення України. Журнал європейської економіки. 2022. Т. 21. № 3 (82). С. 270–287. doi.org/10.35774/jee2022.03.270
22. Потапенко В., Головка А., Валевський О. та ін. Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні. Аналіт. доп. За ред. В. Потапенка. Київ, НІСД, 2023. 33 c. doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.01
23. Риндзак О.Т. Оцінювання соціальної вразливості: теоретико-методологічні аспекти. Економіка України. 2022. № 6. С. 54–65. doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.054
24. Методологія та методика визначення інтегральних соціальних показників. Відп. ред. Ю.І. Саєнко. Київ, Ін-т соціології НАН України, 2004. 372 с.
25. Шамілева Л.Л., Анісімова Г.В., Панасенко І.В. Кількісні методи в соціологічних дослідженнях. Навч. посіб. Донецький нац. ун-т. Вінниця, ДонНу, 2015. 205 с.
26. Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л. Соціальна справедливість у процесах вимушеного переселення: оцінка та пріоритети досягнення. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2 (36). С. 109–121. doi.org/10.15407/dse2019.02.109
27. Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. Киев, Наукова думка, 1992. 177 с.